top of page

Leverantörens tillbörliga aktsamhet

Här förklarar vi leverantörens tillbörliga aktsamhet, det vill säga vad som avses med att identifiera, förhindra, begränsa och gottgöra negativ påverkan. I vägledningen till respektive processkrav hittar ni också stöddokument och förslag på verifikat för att visa att ni uppfyller kravet.

Efter inledningen hittar du avsnitten om: 

Inledning

 

Regionerna har antagit en gemensam uppförandekod för leverantörer som omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och affärsetik. Syftet med uppförandekoden är att se till att våra leverantörer arbetar i enlighet med internationellt erkända ramverk. Att ni som leverantör har en eller flera policyer, eller uppförandekod, som täcker dessa områden är därför nödvändigt, men inte tillräckligt.

 

För att ni som leverantör ska kunna identifiera och hantera risker för människor och miljö under produktens eller tjänstens hela livscykel krävs en process för tillbörlig aktsamhet för att kunna hantera dessa risker på ett effektivt sätt.

Om man så vill kan man förklara skillnaden med att uppförandekoden anger VAD som ska uppnås medan processen för tillbörlig aktsamhet anger HUR det ska ske. 

Utdrag ur kontraktsvillkoret

För att säkerställa efterlevnaden av åtagandena i Uppförandekod för leverantörer i punkt 1 ska leverantören ha en process för tillbörlig aktsamhet enligt punkt 2.2- 2.8. Processen ska vara dokumenterad och tillämpas från [kontraktstart/annan tid som bestäms av den upphandlande organisationen]. Genom denna process ska leverantören identifiera, förhindra, begränsa och gottgöra negativ påverkan på människor, miljö och samhälle i den egna verksamheten och i leveranskedjorna. 

Vad är tillbörlig aktsamhet?

Tillbörlig aktsamhet (due diligence) har definierats som:

Vad är tillbörlg aktsamhet?

Tillbörlig aktsamhet är den process som företag bör genomföra för att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för hur de hanterar faktiska och potentiella negativa effekter i sin egen verksamhet, sin leveranskedja och andra affärsrelationer (OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande s.15) 

Inom ramen för kontraktsvillkoret om tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor omfattar tillbörlig aktsamhet att identifiera, förhindra, begränsa och gottgöra negativ påverkan på människor, miljö och samhälle i er egen verksamhet och i leveranskedjorna.

Detta innebär att kontraktsvillkoret innehåller både resultatkrav och processkrav: för att säkerställa efterlevnad av åtagandena om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik ska ni ha en process för tillbörlig aktsamhet.

  • How to carry out a risk analysis
    Step 1: Mapping the supply chain The first step in a risk analysis consists of mapping the supply chain to find out its structure. This includes identifying in which countries the work is carried out, and if possible also in which regions. This is particularly relevant if the work is carried out in any region known to have high risks. Within certain industries such as food, textiles and IT there is a lot of information. For other industries such as pharmaceuticals, however, transparency is low. To obtain this information, you can ask the category manager, the category councils, ask questions of suppliers, find out import data, read audit reports and market analyzes for specific industries. It is also important to identify what type of work is carried out and what type of actors in the supply chain that performs it. Is it, for example, an industry characterized by low wages and health-hazardous processes? Does the workforce consist of migrant workers or seasonal workers? Is the supply chain complex with many subcontractors and a lack of transparency? This type of information is important as both geographical risks, industry risks and product risks need to be taken into account. Step 2: Gather information from credible and independent sources Once you have mapped the origin and the supply chain, the next step is to gather information about the situation of human rights, workers' rights, the environment and business ethics in the relevant countries where the work is carried out, that is, both for final manufacturing, component manufacturing and raw materials. For this you need to turn to credible and independent sources such as international organizations, authorities, voluntary and civil society organizations and global trade unions. Sources Step 3: Identify and assess negative impacts The last step involves assessing the actual and potential negative impact the supply chain is associated with, based on the information that has been compiled in steps 1 and 2. This is to be able to determine which concrete measures need to be taken to manage the risks. Often several risks have been identified and to prioritize them you need to make a seriousness assessment. The most significant risks are prioritized based on probability and seriousness ( read more under point d in process requirement 2 )
Processkrav 1

Processkrav 1 - Integrera åtagandena i policyer och ledningssystem

Här förklarar vi vad som avses med att integrera åtagandena i policyer och fördela ansvaret för policyer och tillbörlig aktsamhet. Vi beskriver vilka krav som ställs på policyer och hur ansvaret ska fördelas mellan styrelsen, personer i ledningsfunktion och anställda.

Vägledning processkrav 1

Processkrav 2

Processkrav 2 - Identifiera och bedöma negativ påverkan

Här förklarar vi vad som avses med att identifiera och bedöma negativ påverkan. Vi beskriver begreppen riskleverantörer, kartläggning av leveranskedjan, samråd med rättighetshavare och särskilt sårbara grupper samt hur ni kan prioritera risker utifrån sannolikhet och allvarlighet. 

Vägledning processkrav 2 

Processkrav 3

Processkrav 3  - Förhindra och begränsa negativ påverkan som leverantören orsakar eller bidrar till

Här förklarar vi vad som avses med att förhindra och begränsa negativ påverkan som ni orsakar eller bidrar till. Vi beskriver ansvaret och behovet av att upphöra med aktiviteter som orsakar eller bidrar till negativ påverkan, upprätta åtgärdsplaner och beakta inköpsmetoder.

 

Vägledning processkrav 3

Processkrav 4

Processkrav 4 - Förhindra och begränsa negativ påverkan kopplad till leverantören

Här förklarar vi vad som avses med att förhindra och begränsa negativ påverkan kopplad till er. Vi beskriver ansvaret och behovet av att använda ert inflytande genom bland annat leverantörsbedömningar, upprättande av åtgärdsplaner och vidareförmedling av kraven.

 

Vägledning processkrav 4

Processkrav 5

Processkrav 5 - Följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa negativ påverkan

Här förklarar vi vad som avses med att följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa negativ påverkan. Vi beskriver vad vi menar med att följa upp åtgärdsplaner, med att samråda på ett meningsfullt sätt med rättighetshavare samt med att hantera avvikelser.

 

Vägledning processkrav 5

Processkrav 6

Processkrav 6 - Möjliggöra klagomål

Här förklarar vi vad som avses med att möjliggöra klagomål. Vi beskriver klagomålsmekanismers nyckelfunktioner, för vilka intressenter de ska vara öppna, behovet av att hantera framförda klagomål och de olika kraven för er egen verksamhet och leveranskedjorna.

 

Vägledning processkrav 6

Processkrav 7

Processkrav 7 - Tillhandahålla gottgörelse

Här förklarar vi vad som avses med att tillhandahålla gottgörelse. Vi beskriver begreppet, när ni är skyldiga att gottgöra samt behovet av att samråda på ett meningsfullt sätt med drabbade rättighetshavare och utvärdera om de är tillfredsställda med processen och resultatet.

Vägledning processkrav 7

bottom of page