top of page

Processkrav 7 - Tillhandahålla gottgörelse

Här förklarar vi vad som avses med att tillhandahålla gottgörelse. Vi beskriver begreppet, när ni är skyldiga att gottgöra samt behovet av att samråda på ett meningsfullt sätt med drabbade rättighetshavare och utvärdera om de är tillfredsställda med processen och resultatet.

Utdrag ur kontraktsvillkoret

Leverantören ska, om leverantören har orsakat eller bidragit till faktisk negativ påverkan, tillhandahålla gottgörelse genom att

a) i den mån det går återställa drabbade rättighetshavare till den situation de skulle befinna sig i om den negativa påverkan inte hade inträffat och möjliggöra en gottgörelse som står i proportion till betydelsen och omfattningen av den negativa påverkan,  

b) samråda på ett meningsfullt sätt med drabbade rättighetshavare eller deras företrädare om lämplig gottgörelse samt  

c) utvärdera om drabbade rättighetshavare är tillfredsställda med processen och resultatet.

Även med de bästa policyerna och processerna kan ni orsaka eller bidra till negativ påverkan som ni inte har förutsett eller kunnat förhindra. Om ni identifierar en sådan situation ska ni aktivt, på egen hand eller i samarbete med andra aktörer, arbeta för gottgörelse.

Definition gottgörelse

​Gottgörelse avser både processerna för att tillhandahålla gottgörelse och de materiella resultat som kan motverka, eller kompensera, den negativa påverkan. Dessa resultat kan ta sig en rad olika former, såsom ursäkter, restitution, rehabilitering, ekonomisk eller icke-finansiell kompensation och straffsanktioner (straffrättsliga eller administrativa, såsom böter), såväl som förhindrande av skada genom t.ex. förelägganden eller garantier om att det inte ska upprepas. 

Om ni inte har orsakat eller bidragit till negativ påverkan utan är kopplad till påverkan, finns det inga förväntningar på er att gottgöra. Ni bör dock använda ert inflytande för att påverka den part som orsakar eller bidrar till skadan att gottgöra den.

Processkrav 7
 • How to carry out a risk analysis
  Step 1: Mapping the supply chain The first step in a risk analysis consists of mapping the supply chain to find out its structure. This includes identifying in which countries the work is carried out, and if possible also in which regions. This is particularly relevant if the work is carried out in any region known to have high risks. Within certain industries such as food, textiles and IT there is a lot of information. For other industries such as pharmaceuticals, however, transparency is low. To obtain this information, you can ask the category manager, the category councils, ask questions of suppliers, find out import data, read audit reports and market analyzes for specific industries. It is also important to identify what type of work is carried out and what type of actors in the supply chain that performs it. Is it, for example, an industry characterized by low wages and health-hazardous processes? Does the workforce consist of migrant workers or seasonal workers? Is the supply chain complex with many subcontractors and a lack of transparency? This type of information is important as both geographical risks, industry risks and product risks need to be taken into account. Step 2: Gather information from credible and independent sources Once you have mapped the origin and the supply chain, the next step is to gather information about the situation of human rights, workers' rights, the environment and business ethics in the relevant countries where the work is carried out, that is, both for final manufacturing, component manufacturing and raw materials. For this you need to turn to credible and independent sources such as international organizations, authorities, voluntary and civil society organizations and global trade unions. Sources Step 3: Identify and assess negative impacts The last step involves assessing the actual and potential negative impact the supply chain is associated with, based on the information that has been compiled in steps 1 and 2. This is to be able to determine which concrete measures need to be taken to manage the risks. Often several risks have been identified and to prioritize them you need to make a seriousness assessment. The most significant risks are prioritized based on probability and seriousness ( read more under point d in process requirement 2 )

a) Återställa drabbade rättighetshavare

Ni ska i den mån det går återställa drabbade rättighetshavare till den situation de skulle befinna sig i om den negativa påverkan inte hade inträffat och möjliggöra en gottgörelse som står i proportion till betydelsen och omfattningen av den negativa påverkan.

 

Att återställa drabbade rättighetshavare till den situation de skulle befinna sig i om den negativa påverkan inte hade inträffat är detsamma som att "gottgöra" den negativa påverkan.

"I den mån det går" tar i beaktande det faktum att rättighetshavare kan dö eller förlora lemmar på grund av företags handlingar eller underlåtenheter, omständigheter som inte går att återställa.

 

Proportionaliteten (betydelsen och omfattningen) måste avgöras i det enskilda fallet. Bedömningen av vad som är proportionerligt kräver i allmänhet samråd med rättighetshavarna.

Förslag på verifikat

 • Processdokument som beskriver era gottgörelseprocesser och som antingen omfattar alla verksamhetsområden eller är uppdelade utifrån arbetstagare, rättighetshavare i och runt verksamheten samt rättighetshavare i leveranskedjor, inklusive en kartläggning av de myndighetsbaserade och icke-myndighetsbaserade förfaranden som är relevanta i varje enskilt fall.

 • Gottgörelseplaner, för stickprovsprodukter.

 • Mötesprotokoll där beslut om gottgörelse har antecknats, för stickprovsprodukter.

 • Avtal om gottgörelse, för stickprovsprodukter.

 • Sammanfattningar och utvärderingar av gottgörelse, för stickprovsprodukter.

b) Samråda med rättighetshavare

Ni ska samråda på ett meningsfullt sätt med drabbade rättighetshavare eller deras företrädare om lämplig gottgörelse. Gottgörelse kan ta sig olika uttryck och det är viktigt att förstå vad de drabbade skulle se som en effektiv gottgörelse, utöver er egen uppfattning.

 

Exempel på gottgörelse är ursäkter, restitution, rehabilitering, ekonomisk eller icke-finansiell kompensation och straffsanktioner (straffrättsliga eller administrativa, såsom böter), såväl som förhindrande av skada genom förelägganden eller garantier om att det inte ska upprepas.

Följande kan vara till hjälp för att bestämma lämpliga former för gottgörelse:

 • Befintliga standarder: I vissa fall finns det nationella och internationella standarder eller lagar om vad som utgör lämpliga former för gottgörelse.

 • Prejudikat: där det saknas nationella och internationella standarder, kan ni försöka ligga i linje med vad som har tillhandahållits i liknande fall.

 • Intressentpreferenser: de drabbade parternas perspektiv på vad som är lämplig gottgörelse är viktigt för negativ påverkan på mänskliga rättigheter.

 

Ett område där det finns prejudikat är återbetalning av rekryteringsavgifter till migrantarbetare för att gottgöra skuldslaveri. Nedan följer två exempel på principer och vägledningar:

Impacts Principles and Guidelines for the Repayment of Migrant Worker Recruitment Fees and Related Costs

Electronic Watchs Guidance for Remediation and Prevention of Migrant Worker Recruitment Fees and Related Costs in Public Procurement

Som alltid ska samråd vara meningsfulla. Det innebär att de ska präglas av tvåvägskommunikation, god tro hos parterna, lyhördhet och vara pågående.

Samråda med rättighetshavare och hämta information

 • How to carry out a risk analysis
  Step 1: Mapping the supply chain The first step in a risk analysis consists of mapping the supply chain to find out its structure. This includes identifying in which countries the work is carried out, and if possible also in which regions. This is particularly relevant if the work is carried out in any region known to have high risks. Within certain industries such as food, textiles and IT there is a lot of information. For other industries such as pharmaceuticals, however, transparency is low. To obtain this information, you can ask the category manager, the category councils, ask questions of suppliers, find out import data, read audit reports and market analyzes for specific industries. It is also important to identify what type of work is carried out and what type of actors in the supply chain that performs it. Is it, for example, an industry characterized by low wages and health-hazardous processes? Does the workforce consist of migrant workers or seasonal workers? Is the supply chain complex with many subcontractors and a lack of transparency? This type of information is important as both geographical risks, industry risks and product risks need to be taken into account. Step 2: Gather information from credible and independent sources Once you have mapped the origin and the supply chain, the next step is to gather information about the situation of human rights, workers' rights, the environment and business ethics in the relevant countries where the work is carried out, that is, both for final manufacturing, component manufacturing and raw materials. For this you need to turn to credible and independent sources such as international organizations, authorities, voluntary and civil society organizations and global trade unions. Sources Step 3: Identify and assess negative impacts The last step involves assessing the actual and potential negative impact the supply chain is associated with, based on the information that has been compiled in steps 1 and 2. This is to be able to determine which concrete measures need to be taken to manage the risks. Often several risks have been identified and to prioritize them you need to make a seriousness assessment. The most significant risks are prioritized based on probability and seriousness ( read more under point d in process requirement 2 )

Förslag på verifikat

 • Processdokument som beskriver samråden med rättighetshavare i gottgörelseprocessen.

 • Mötesprotokoll från samråd med rättighetshavare, för stickprovsprodukter.

 • Dokumentation från medling eller avgöranden, för stickprovsprodukter.

c) Utvärdera tillfredsställelse

Ni ska utvärdera om drabbade rättighetshavare är tillfredsställda med processen och resultatet.

Syftet med utvärderingen är att säkerställa att den negativa påverkan har gottgjorts och att sammanställa lärdomar för framtida gottgörelseprocesser. Utvärderingen sänder också signalen till drabbade rättighetshavare att deras åsikter spelar roll, vilket kan främja dialogen med rättighetshavare samt förhindra att framtida skador förvärras och klagomål eskalerar.

 

Exempel på metoder är enkäter och intervjuer.

Förslag på verifikat

 • Processdokument som beskriver utvärderingen av rättighetshavarnas tillfredsställelse med processen och resultatet.

 • Sammanfattningar av eller rapporter från genomförda utvärderingar, för stickprovsprodukter. 

Mallar för processkrav 7

Gottgörelseplan  

bottom of page