top of page

På den här sidan hittar ni information om hur kontraktsvillkoret om tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor kan användas och uppfyllas. Vägledningen är riktad till regioner och leverantörer men kan med fördel användas av andra upphandlande organisationer.

 

Kontraktsvillkoret innebär att leverantörer ska ha policyer och processer på plats för att identifiera, förhindra, begränsa och gottgöra negativ påverkan på människor, miljö och samhälle i den egna verksamheten och i leveranskedjorna.

Tillvägagångssättet bygger på följande internationella ramverk:

Stödet utgår från Upphandlingsmyndighetens modell för inköpsprocessen. Det hjälper upphandlare att förbereda upphandlingen utifrån kontraktsvillkoret om tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor, för att därefter genomföra upphandlingen och realisera avtalet.

 

Stödet till leverantörer utgår från kontraktsvillkorets krav på leverantörens åtaganden, leverantörens tillbörliga aktsamhet och leverantörens rapporteringsskyldighet. 

Här finns också nyckelbegrepp som används i kontraktsvillkoret. 

Vägledning till kontraktsvillkoret

Stöd för upphandlande organisationer att använda kontraktsvillkoret

Förbered upphandlingen

Här får ni hjälp med att avgöra om det är behövligt att använda villkoret samt med att identifiera och bedöma negativ påverkan i leveranskedjan.

Genomför upphandlingen

Här får ni hjälp med att avgöra om ni ska använda basnivån eller den avancerade nivån samt med att komplettera och färdigställa villkoret avseende bland annat transparens i leveranskedjorna.

Realisera avtalet

Här får ni hjälp med att förbereda leverantörer i samband med avtalsstart, med att planera och genomföra uppföljningen samt med att hantera avvikelser.

Stöd för leverantörer att uppfylla kontraktsvillkoret

Introduktion till kontraktsvillkoret

Här förklarar vi vad villkoret är och varför det finns. Vi beskriver de internationella ramverk villkoret bygger på och hur långt ansvaret för tillbörlig aktsamhet sträcker sig.

Leverantörens åtaganden

Här förklarar vi leverantörens åtaganden, det vill säga vad som avses med mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik.

Leverantörens tillbörliga aktsamhet

Här förklarar vi leverantörens tillbörliga aktsamhet, det vill säga vad som avses med att identifiera, förhindra, begränsa och gottgöra negativ påverkan.

Leverantörens rapporteringsskyldighet

Här förklarar vi vad leverantörer måste göra om de har skälig anledning att anta att det förekommer eller har förekommit en allvarlig avvikelse i den egna verksamheten eller i leveranskedjan.

Landrisker, riskanalyser och källor 

Landrisker hjälper er att bedöma om det är behövligt att ställa krav på tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor och leverantörer att identifiera riskleverantörer. För att identifiera och bedöma risker i leveranskedjorna kan ni ta hjälp av Upphandlingsmyndighetens riskanalystjänst. Om ni istället vill identifiera och bedöma risker på egen hand kan ni utgå från trovärdiga och oberoende källor.

bottom of page