top of page

Introduktion till kontraktsvillkoret

Här beskriver vi de internationella ramverk uppförandekoden för leverantörer och villkoret bygger på samt förklarar varför villkoret finns, hur det används, vad det omfattar och vilket ansvar ni som leverantörer har.
Vi har också samlat utbildningar och stöd samt tagit fram tips på hur ni kan komma igång.

Det här avsnittet handlar om: 

Att komma igång

Att komma igång

 

Bra planering underlättar arbetet om ni tänker er att delta i en offentlig upphandling med krav på tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor. Så här kan ni göra för att vara förberedda:

 • Ta reda på vad kontraktsvillkoret innebär för ert företag genom att fördjupa er i det här stödet.

 • Säkerställ att ert företag har policyer för den egna verksamheten och leveranskedjan som omfattar åtagandena om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik.

 • Identifiera vilka processer för tillbörlig aktsamhet som ert företag har idag och vilka ni behöver utveckla för att uppfylla villkoret.

 • Börja kartlägga leveranskedjan och ta fram information om i vilka länder och regioner sluttillverkning eller slutmontering av era produkter sker. 

 • Delta i dialoger med upphandlande organisationer.

 

Göra affärer med offentlig sektor

Ta också gärna reda på om ni kan samverka med andra organisationer eller företag inom branschen, genom branschinitiativ. Undersök även om det finns några märkningar ni kan använda. Ni hittar exempel på branschinitiativ och märkningar i Upphandlingsmyndighetens riskanalystjänst.  

Tilbörig aktsamhet förhållbara leveranskedjor

Tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor

 

Kontraktsvillkoret om tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor bygger på följande ramverk:

 

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter var det första globala ramverket på området när det antogs år 2011. OECD:s riktlinjer och ILO:s trepartsförklaring har uppdaterats för att vara i linje med FN:s vägledande principer.  OECD:s riktlinjer är också bredare än FN:s vägledande principer, då de utöver mänskliga rättigheter täcker bland annat miljö, korruption och skatter.

 

EU har dessutom lagt fram ett direktivförslag om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, som bygger på de ovannämnda ramverken. Den preliminära överenskommelse som nåtts med Europaparlamentet måste nu godkännas och antas formellt av både parlamentet och rådet.

Det svenska begreppet tillbörlig aktsamhet motsvarar det engelska begreppet due diligence.

En introduktion till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Internationella ramverk om hållbart företagande

Inom ramen för kontraktsvillkoret omfattar tillbörlig aktsamhet att identifiera, förhindra, begränsa och gottgöra faktisk och potentiell negativ påverkan på människor, miljö och samhälle i er egen verksamhet och i leveranskedjorna.

Kontraktsvillkoret åtföljs av åtaganden som syftar till att säkerställa att ni fullgör kontrakt i enlighet med mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik (hållbara leveranskedjor). Åtagandena bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Detta innebär att begreppen hållbara leveranskedjor och tillbörlig aktsamhet används parallellt för kontraktsvillkoret. Det första tar sikte på de resultat som ska uppnås och det andra tar sikte på de processer som behövs för att säkerställa att leveranskedjorna är hållbara. 

 • How to carry out a risk analysis
  Step 1: Mapping the supply chain The first step in a risk analysis consists of mapping the supply chain to find out its structure. This includes identifying in which countries the work is carried out, and if possible also in which regions. This is particularly relevant if the work is carried out in any region known to have high risks. Within certain industries such as food, textiles and IT there is a lot of information. For other industries such as pharmaceuticals, however, transparency is low. To obtain this information, you can ask the category manager, the category councils, ask questions of suppliers, find out import data, read audit reports and market analyzes for specific industries. It is also important to identify what type of work is carried out and what type of actors in the supply chain that performs it. Is it, for example, an industry characterized by low wages and health-hazardous processes? Does the workforce consist of migrant workers or seasonal workers? Is the supply chain complex with many subcontractors and a lack of transparency? This type of information is important as both geographical risks, industry risks and product risks need to be taken into account. Step 2: Gather information from credible and independent sources Once you have mapped the origin and the supply chain, the next step is to gather information about the situation of human rights, workers' rights, the environment and business ethics in the relevant countries where the work is carried out, that is, both for final manufacturing, component manufacturing and raw materials. For this you need to turn to credible and independent sources such as international organizations, authorities, voluntary and civil society organizations and global trade unions. Sources Step 3: Identify and assess negative impacts The last step involves assessing the actual and potential negative impact the supply chain is associated with, based on the information that has been compiled in steps 1 and 2. This is to be able to determine which concrete measures need to be taken to manage the risks. Often several risks have been identified and to prioritize them you need to make a seriousness assessment. The most significant risks are prioritized based on probability and seriousness ( read more under point d in process requirement 2 )
Utbildningar och stöd från internationella organistine

Utbildningar och stöd från internationella organisationer

Här har vi samlat utbildningar och stöd från FN, OECD, ILO och Ethical Trading Initiative.

Alla utbildningar är digitala, gratis och på engelska.

 • How to carry out a risk analysis
  Step 1: Mapping the supply chain The first step in a risk analysis consists of mapping the supply chain to find out its structure. This includes identifying in which countries the work is carried out, and if possible also in which regions. This is particularly relevant if the work is carried out in any region known to have high risks. Within certain industries such as food, textiles and IT there is a lot of information. For other industries such as pharmaceuticals, however, transparency is low. To obtain this information, you can ask the category manager, the category councils, ask questions of suppliers, find out import data, read audit reports and market analyzes for specific industries. It is also important to identify what type of work is carried out and what type of actors in the supply chain that performs it. Is it, for example, an industry characterized by low wages and health-hazardous processes? Does the workforce consist of migrant workers or seasonal workers? Is the supply chain complex with many subcontractors and a lack of transparency? This type of information is important as both geographical risks, industry risks and product risks need to be taken into account. Step 2: Gather information from credible and independent sources Once you have mapped the origin and the supply chain, the next step is to gather information about the situation of human rights, workers' rights, the environment and business ethics in the relevant countries where the work is carried out, that is, both for final manufacturing, component manufacturing and raw materials. For this you need to turn to credible and independent sources such as international organizations, authorities, voluntary and civil society organizations and global trade unions. Sources Step 3: Identify and assess negative impacts The last step involves assessing the actual and potential negative impact the supply chain is associated with, based on the information that has been compiled in steps 1 and 2. This is to be able to determine which concrete measures need to be taken to manage the risks. Often several risks have been identified and to prioritize them you need to make a seriousness assessment. The most significant risks are prioritized based on probability and seriousness ( read more under point d in process requirement 2 )
bottom of page