top of page

Leverantörens åtaganden

Här förklarar vi leverantörens åtaganden, det vill säga vad som avses med mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik. Vi förklarar också begreppet anknytning till det som anskaffas.

Här hittar du avsnitten om: 

 • Mänskliga rättigheter

 • Arbetares rättigheter

 • Miljön

 • Affärsetik 

 • Anknytning till det som anskaffas

Inledning

 

Åtagandena i bilaga 1: Uppförandekod för leverantörer omfattar mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik. Åtagandena bygger på FN:s Global Compact och innehåller ett generellt åtagande om att respektera mänskliga rättigheter, i linje med princip 11 i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 

Företag ska respektera mänskliga rättigheter. Detta innebär att de bör undvika att kränka andras mänskliga rättigheter och bör hantera negativ påverkan på mänskliga rättigheter som de är inblandade i.

Utdrag ur kontraktsvillkoret

Leverantören ska fullgöra kontraktet i enlighet med åtagandena i bilaga [1] Uppförandekod för leverantörer avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik samt vidta de åtgärder som anges i [detta kapitel/avtalsavsnitt].

Åtagandena gäller för all verksamhet med anknytning till det som anskaffas.

Mänskliga rättigheter

Ansvaret att respektera mänskliga rättigheter är en global standard för förväntat affärsbeteende, oavsett var företag är verksamma. Det existerar oberoende av staters förmåga och/eller vilja att uppfylla sina skyldigheter, och förminskar inte dessa skyldigheter. Ansvaret existerar därför utöver efterlevnad av nationella lagar och förordningar som skyddar mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter är inneboende i alla människor, oavsett nationalitet, bostadsort, kön, nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg, religion, språk eller någon annan status.

Varje individ har rätt att åtnjuta mänskliga rättigheter utan diskriminering.

Rättigheterna är sammanhängande, beroende av varandra och odelbara.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna  är hörnstenen i modern människorättslagstiftning. Den har kodifierats genom den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Tillsammans utgör de International Bill of Human Rights.

International Bill of Human Rights och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet utgör referenspunkten för leverantörens åtagande avseende mänskliga rättigheter. ILO:s deklaration förklaras under Arbetares rättigheter.

 

 • How to carry out a risk analysis
  Step 1: Mapping the supply chain The first step in a risk analysis consists of mapping the supply chain to find out its structure. This includes identifying in which countries the work is carried out, and if possible also in which regions. This is particularly relevant if the work is carried out in any region known to have high risks. Within certain industries such as food, textiles and IT there is a lot of information. For other industries such as pharmaceuticals, however, transparency is low. To obtain this information, you can ask the category manager, the category councils, ask questions of suppliers, find out import data, read audit reports and market analyzes for specific industries. It is also important to identify what type of work is carried out and what type of actors in the supply chain that performs it. Is it, for example, an industry characterized by low wages and health-hazardous processes? Does the workforce consist of migrant workers or seasonal workers? Is the supply chain complex with many subcontractors and a lack of transparency? This type of information is important as both geographical risks, industry risks and product risks need to be taken into account. Step 2: Gather information from credible and independent sources Once you have mapped the origin and the supply chain, the next step is to gather information about the situation of human rights, workers' rights, the environment and business ethics in the relevant countries where the work is carried out, that is, both for final manufacturing, component manufacturing and raw materials. For this you need to turn to credible and independent sources such as international organizations, authorities, voluntary and civil society organizations and global trade unions. Sources Step 3: Identify and assess negative impacts The last step involves assessing the actual and potential negative impact the supply chain is associated with, based on the information that has been compiled in steps 1 and 2. This is to be able to determine which concrete measures need to be taken to manage the risks. Often several risks have been identified and to prioritize them you need to make a seriousness assessment. The most significant risks are prioritized based on probability and seriousness ( read more under point d in process requirement 2 )

Arbetares rättigheter

Åtagandet om arbetares rättigheter utgår från ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. ILO är FN:s expertorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Deklarationen förbinder medlemsstaterna att respektera och främja grundläggande principer och rättigheter, oavsett om de har ratificerat de grundläggande konventionerna.

De grundläggande konventionerna är tio stycken och rör fem olika områden:

 • föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98)

 • tvångsarbete (ILO 29 och 105)

 • barnarbete (ILO 138 och 182)

 • diskriminering i arbetslivet (ILO 100 och 111)

 • säker och hälsosam arbetsmiljö (ILO 155 och ILO 187).

 

Åtagandet om arbetares rättigheter omfattar dessutom främjande av levnadslön, skälig arbetstid och reguljär anställning. Detta avsnitt i uppförandekoden för leverantörer har tagits fram i nära dialog med ILO och bygger på Ethical Trading Initiatives Base Code. 

Miljön

Miljöåtagandet är uppdelat i två delar.

Åtagandet om klimat- och miljöpåverkan handlar om:

 • efterlevnad av nationell miljölagstiftning

 • främjande av klimatåtgärder som bidrar till att uppnå nationella och internationella klimatmål

 • minskning av användningen av jungfruliga råvaror

 • ingen användning av råvaror från arter listade i CITES

 • kontroll eller utvärdering av kemikalieanvändning inklusive, om tillämpligt, substitution och/ eller implementering av alternativa processer

 • lagring, hantering, transport och bortskaffande av avfall på ett sätt som skyddar arbetstagares hälsa, personer i omgivande samhällen och miljön

 • främjande av strategier för effektiv vattenanvändning om tillämpligt

 • minskning eller eliminering av utsläpp som utgör en fara för hälsa och miljö.

 

Åtagandet om miljörättigheter inleds med folks rätt till självbestämmande och att fritt förfoga över naturrikedomar och naturresurser. Ett folk får inte i något fall berövas sina möjligheter till försörjning. Därefter omfattar åtagandet en skrivning om att olovlig avhysning eller övertagande av mark, skog eller vatten inte får förekomma. Det finns också en särskild skrivning om att ursprungsfolks rätt till mark, territorier och naturresurser ska respekteras, inklusive rätten till fritt och informerat förhandssamtycke. Slutligen ska rätten till en säker, ren, hälsosam och hållbar miljö respekteras. Denna rättighet har nyligen lagts till i det internationella ramverket för mänskliga rättigheter, genom resolutioner av FN:s råd för mänskliga rättigheter och FN:s generalförsamling.

Affärsetik

Åtagandet om affärsetik omfattar korruption, konkurrensbegränsande beteende och beskattning.  Tillämpningsområdet är bredare än i FN:s Global Compact, som bara omfattar korruption vilket är det åtagande som finns i regionernas nuvarande uppförandekod för leverantörer.

Att motverka konkurrensbegränsande beteende är avgörande för en väl fungerande inhemsk och internationell marknad. Åtagandet utgår från OECD:s vägledning för multinationella företag (läs mer på s.32) som framhåller betydelsen av att inga avtal ingås som syftar till att snedvrida konkurrensen eller missbruka en dominerande ställning.

Avseende beskattning så innebär det att förebygga missbruk mot välfärdssystemen, säkerställa att alla betalar rätt skatt i rätt land och främja konkurrens på lika villkor. Åtagandet utgår från Skatteverket som också har lämnat kommentarer på detta avsnitt i uppförandekoden.

Anknytning till det som anskaffas 

Inom offentlig upphandling måste kontraktsvillkor avse föremålet för kontraktet. Det innebär att villkoren ska ha anknytning till det som anskaffas. Detta kan utläsas av 17 kap. 1 § andra stycket lagen om offentlig upphandling med hänvisning till 16 kap. 2 § andra stycket samma lag:

- Ett tilldelningskriterium ska anses ha anknytning till den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska anskaffas om kriteriet i något avseende hänför sig till denna vara eller tjänst eller till byggnadsverket under något skede av livscykeln.

Detta innebär att upphandlande organisationer kan ställa krav som tar hänsyn till hela leveranskedjan. Ansvaret för faktisk och potentiell negativ påverkan beror dock på om ni orsakar, bidrar till eller är kopplade till den negativa påverkan.

 

Vägledning processkrav 3 

Vägledning processkrav 4 

bottom of page