top of page

Leverantörens rapporteringsskyldighet

Här förklarar vi vad leverantörer måste göra om de har skälig anledning att anta att det förekommer eller har förekommit en allvarlig avvikelse i den egna verksamheten eller i leveranskedjan.

Efter inledningen hittar ni avsnitten om:

Inledning

Ni är skyldiga att rapportera allvarliga avvikelser i er egen verksamhet och i leveranskedjorna, om ni har skälig anledning att anta att en sådan förekommer eller har förekommit. Tvångsarbete, barnarbete, arbetsförhållanden som medför fara för liv, allvarlig miljöskada, storskalig korruption och attacker på miljö- och människorättsförsvarare är allvarliga avvikelser.

Utdrag ur kontraktsvillkoret

Om leverantören har skälig anledning att anta att det förekommer eller har förekommit en allvarlig avvikelse i den egna verksamheten eller i leveranskedjorna ska leverantören inom [två (2)] veckor rapportera de faktiska omständigheterna samt de genomförda och planerade åtgärderna i enlighet med punkt 2.1.1-2.1.7 till [den upphandlande organisationen].

 

Allvarliga avvikelser avser tvångsarbete, barnarbete, arbetsförhållanden som medför fara för liv, allvarlig miljöskada, storskalig korruption och attacker på miljö- och människorättsförsvarare. De allvarliga avvikelserna definieras i bilaga 1: Uppförandekod för leverantörer.

Hur definieras allvarliga avvikelser?

De allvarliga avvikelserna definieras i bilaga 1: Uppförandekod för leverantörer.

Hur definieras allvaliga avvikelse?

Utdrag ur uppförandekoden

Allvarliga avvikelser

Tvångsarbete, barnarbete, arbetsförhållanden som medför fara för liv, allvarlig miljöskada, storskalig korruption och attacker på miljö- och människorättsförsvarare är allvarliga avvikelser.

Allvarlig miljöskada definieras som skada som orsakas av förorenande verksamhet som har en allvarlig negativ påverkan på människor, vattenområden eller grundvatten, arter och livsmiljöer.

Storskalig korruption definieras som inblandning i mutbrott, förskingring, handel med inflytande, missbruk av tjänsteställning, olagligt berikande, tvätt av vinning av brott, häleri eller hindrande av rättvisan:

a) som en del av ett upplägg som involverar en offentlig tjänsteman på hög nivå, och

b) som leder till eller är avsett att leda till:

 • en grov undandräkt av offentliga medel eller resurser, eller

 • allvarliga eller systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna för en betydande del av befolkningen eller en sårbar grupp.

Då tvångsarbete och barnarbete beskrivs i punkt 2.2 och punkt 2.3 i bilaga 1: Uppförandekod för leverantörer definieras de inte ytterligare i avsnittet om allvarliga avvikelser.

Utdrag ur uppförandekoden

2.2 Anställningen är fritt vald

a) Det finns inget tvångsarbete, träldom eller ofrivilligt fängelsearbete.

b) Arbetstagare är inte skyldiga att lämna ”depositioner" eller sina identitetshandlingar hos sin arbetsgivare och är fria att lämna sin arbetsgivare efter rimlig uppsägningstid.

Utdrag ur uppförandekoden

2.3 Barnarbete får inte användas

 

a) Det får inte förekomma någon nyrekrytering av barnarbete. Barnarbete är varje form av aktivitet eller arbete som är skadligt för den intellektuella, fysiska, sociala och moraliska utvecklingen hos personer under 18 år och som undergräver deras utbildning, hindrar dem från att gå i skolan, tvingar dem att överge skolgången för tidigt eller kräver att de arbetar och studerar samtidigt.

b) Arbetsgivaren utvecklar eller deltar i och bidrar till policyer och program som föreskriver transition av varje barn som befinns utföra barnarbete, för att göra det möjligt för honom eller henne att delta i och förbli i utbildning tills han eller hon inte längre är ett barn.

c) En arbetstagare under 18 år kan dock ha rätt att arbeta om han eller hon uppfyller ålderskraven för den aktuella typen av arbete:

 • För allmänt arbete är minimiåldern 15 år.

 • För icke-farligt arbete får minimiåldern tillfälligt fastställas till 14 år i länder där skolavslutningsåldern är lägre än 15 år.

d) Personer under 18 år får inte vara anställda nattetid eller under farliga förhållanden.

 • How to carry out a risk analysis
  Step 1: Mapping the supply chain The first step in a risk analysis consists of mapping the supply chain to find out its structure. This includes identifying in which countries the work is carried out, and if possible also in which regions. This is particularly relevant if the work is carried out in any region known to have high risks. Within certain industries such as food, textiles and IT there is a lot of information. For other industries such as pharmaceuticals, however, transparency is low. To obtain this information, you can ask the category manager, the category councils, ask questions of suppliers, find out import data, read audit reports and market analyzes for specific industries. It is also important to identify what type of work is carried out and what type of actors in the supply chain that performs it. Is it, for example, an industry characterized by low wages and health-hazardous processes? Does the workforce consist of migrant workers or seasonal workers? Is the supply chain complex with many subcontractors and a lack of transparency? This type of information is important as both geographical risks, industry risks and product risks need to be taken into account. Step 2: Gather information from credible and independent sources Once you have mapped the origin and the supply chain, the next step is to gather information about the situation of human rights, workers' rights, the environment and business ethics in the relevant countries where the work is carried out, that is, both for final manufacturing, component manufacturing and raw materials. For this you need to turn to credible and independent sources such as international organizations, authorities, voluntary and civil society organizations and global trade unions. Sources Step 3: Identify and assess negative impacts The last step involves assessing the actual and potential negative impact the supply chain is associated with, based on the information that has been compiled in steps 1 and 2. This is to be able to determine which concrete measures need to be taken to manage the risks. Often several risks have been identified and to prioritize them you need to make a seriousness assessment. The most significant risks are prioritized based on probability and seriousness ( read more under point d in process requirement 2 )
Anchor 1
Vad innebär skälig anledning att anta?

Vad innebär skälig anledning att anta? 

Skälig anledning att anta innebär att ni har hög anledning att misstänka att det föreligger en allvarlig avvikelse. Information om den allvarliga avvikelsen kan exempelvis framkomma vid revisioner, i rapporter från civilsamhället och forskningsinstitut eller i media.

 

Nedan följer några exempel som, om nuvarande kontraktsvillkor hade gällt, hade gett leverantörerna av de aktuella produkterna skälig anledning att anta att allvarliga avvikelser förelåg.

Tvångsarbete

Under 2018 rapporterade internationella medier och människorättsorganisationer om att migrantarbetare från bland annat Bangladesh och Nepal tvingades arbeta under slavliknande förhållanden i handskfabriker i Malaysia. Fabrikerna levererade medicinska handskar till bland annat Sverige.

Barnarbete

År 2007 uppmärksammade organisationen Swedwatch att det förekom barnarbete vid tillverkning av kirurgiska instrument i Pakistan. Bilder på barnarbetare fick stort genomslag i media, och Sveriges regioner kritiserades för att skattemedel gick till verksamheter som kränkte mänskliga rättigheter.

Arbetsförhållanden som medför fara för liv

År 2022 rapporterade organisationen Electronics Watch om ett gruvkooperativ i Bolivia där avsaknaden av vatten vid borrningar och otillräcklig ventilationen ökar risken för lungsjukdomen silikos. Bristande befästningar gör att huvudskador är vanliga. Arbetarna utsätts för farliga material, gaser och damm vid sprängningar. Kooperativet säljer sitt tenn till ett smältverk som finns i leveranskedjorna för de flesta IT-varumärken som säljs i Sverige.

Vad omfattar leverantörens rapporteringsskyldighet?

Vad omfattar leverantörens rapporteringsskyldighet?

Ni ska rapportera de faktiska omständigheterna samt de genomförda och planerade åtgärderna i enlighet med punkt 2.1.1–2.1.7 i kontraktsvillkoret, det vill säga processkraven.

Detta innebär att ni ska:

 • Undersöka vad som är en potentiell eller faktisk omständighet. I detta ingår att uppmärksamma särskilt sårbara grupper och om möjligt samråda på ett meningsfullt sätt med berörda rättighetshavare.

 • Upphöra med aktiviteter som orsakar eller bidrar till den allvarliga avvikelsen, om den sker i den egna verksamheten eller om ni bidrar till den i leveranskedjorna.

 • Upprätta och följa upp åtgärdsplaner för att förhindra och begränsa den allvarliga avvikelsen, om möjligt i meningsfulla samråd med berörda rättighetshavare eller deras representanter.

 • Främja inköpsmetoder som inte försvårar för underleverantören att efterleva åtagandena, om den allvarliga avvikelsen förekommer i leveranskedjorna.  

 • Möjliggöra för berörda rättighetshavare, deras representanter och miljö- och människorättsförsvarare att framföra klagomål relaterat till den allvarliga avvikelsen.

 • Upprätta och genomföra gottgörelseplaner, om ni har orsakat eller bidragit till den allvarliga avvikelsen. Om ni endast är kopplade till den allvarliga avvikelsen bör ni ta fram en plan för hur ni ska använda ert inflytande för att få den part som har orsakat eller bidragit till den allvarliga avvikelsen att gottgöra densamma.

bottom of page