top of page
Sök
 • hallbarupphandling

Webbinarium Fairtrade Talks: Så kan den offentliga upphandlingen bli mer hållbar

Rapporten visar framför allt att den offentliga upphandlingen har en betydande outnyttjad potential att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. De beslut, både stora och små, som fattas av politiker som styr EU, Sverige, statliga myndigheter, regioner och kommuner har betydelse för hur hållbara de offentliga inköpen blir. Och bristande uppföljning öppnar dörren för mindre ansvarsfulla aktörer som konkurrerar ut de som på allvar arbetar för att skapa hållbara affärsmodeller som hanterar risker avseende mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till Agenda 2030. Det behövs en kraftsamling bland politiker och ledningsgrupper för att säkerställa resurser för uppföljning.

 • Sju av tio myndigheter har en policy för hållbar upphandling.

 • Drygt hälften av myndigheterna kartlägger bara ibland eller aldrig hållbarhetsrisker.

 • Två av tio upphandlande myndigheter ställer alltid hållbarhetskrav och villkor i relation till de identifierade riskerna. Fyra av tio ställer oftast krav på det.

 • Sex av tio respondenter ser ökat kompetensstöd som centralt för att myndigheten i ännu högre grad ska kunna bidra till Agenda 2030-målen genom offentlig upphandling och inköp. Fyra av tio uppger ett behov av tydligare styrdokument om att prioritera hållbarhet.

 • Enbart två procent av myndigheterna utför en systematisk och dokumenterad uppföljning av efterlevnaden av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling. 13 procent gör oftast en systematisk uppföljning av ställda hållbarhetskrav.

Rapportens slutsatser av enkätsvaren presenteras genom en åttastegsmodell för arbetet med hållbara leverantörskedjor. Genom den får politiker, ledningsgrupper och inköpsenheter ett verktyg för att tillsammans kartlägga utmaningar och brister i processerna.

 1. Säkerställ hållbarhetskompetensen

 2. Anta en policy för hållbar upphandling

 3. Fastställ en strategi med ansvar, rutiner och budgetramar

 4. Kartlägg hållbarhetsrisker för inköpen

 5. Formulera hållbarhetskrav utifrån riskerna

 6. Följ upp efterlevnaden av hållbarhetskraven

 7. Åtgärda avvikelser

 8. Utvärdera processer och uppdatera styrdokument

Varje gång en upphandlande myndighet inte ställer och följer upp relevanta hållbarhetskrav är det en förlorad möjlighet att bidra till hållbar utveckling.

Här kan du ta del av rapporten.

Här kan du se webbinariet (YouTube)
Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page