top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Så ska Sveriges regioner arbeta för att harmonisera miljökrav i offentlig upphandling

Uppdaterat: 25 apr. 2023

I december beslutade styrgruppen i regionernas kansli för hållbar upphandling att anta en nationell strategi för att regionerna ska röra sig mot ökad harmonisering av miljökrav i gemensamt prioriterade inköpskategorier för regionerna.

Med strategin för harmonisering av regionernas miljökrav i upphandling tas ett helhetsgrepp från prioritering av produktgrupper, framtagning av nya kriterier och tillämpningsstöd, till implementering och uppföljning av krav. Strategin visar hur man ska samarbeta inom miljöområdet i regionernas nationella nätverk för hållbar upphandling med avgränsning till de prioriterade inköpskategorier för den nationella samverkan.

Strategin utgör på många sätt ett ramverk, eller en verktygslåda, som behöver fyllas med de verktyg och processer för att utgöra det stöd som regionerna behöver för att arbeta mot ökad harmonisering av miljökrav på ett systematiskt och strukturerat sätt. Detta är nästa steg i arbetet under 2023.

Utöver fördelen att harmoniserade miljökrav skickar en tydlig marknadssignal av vad som förväntas av leverantörer så är harmoniserade krav också en förutsättning för att på nationellt håll kunna arbeta med gemensamma uppföljningar samt för att kostnadseffektivt nyttja regionernas resurser.

Strategin ämnar inte ersätta Upphandlingsmyndighetens roll som stödjande myndighet till offentliga upphandlingsaktörer. Snarare utgör den ett komplement för hur man i vissa fall ensar och konkretiserar vilka kriterier regionerna ska använda från Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek. Samtidigt finns det ett gap på vissa fronter där det saknas kriterier för många av regionernas prioriterade inköpskategorier och produktgrupper. Här behöver regionerna bedriva ett eget samordnings- och utvecklingsarbete då behovet inte fullt ut täcks av Upphandlingsmyndigheten i dagsläget.

Du kan ladda ner strategin här.


Bakgrund

Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling har arbetat med frågor kopplat till hållbar upphandling i över tio år. Det har man gjort med lång och framgångsrik fokus på hållbara leveranskedjor för att säkra social och miljömässig hållbarhet, och som något av en internationell ledstjärna för liknande samarbeten. Sedan 2018 har regionerna ett ökat fokus på att utveckla harmoniserade produktspecifika miljökriterier. Här finns stora samordningsfördelar men givetvis också utmaningar.

”En utmaning i arbetet är att få samsyn mellan 21 självbestämmande regioner med olika förutsättningar och ambitionsnivåer. Men, det finns en vilja att nå en nationell samordning och det är den viktigaste förutsättningen för att vi ska nå i mål”, säger Diego Cattolica, nationell samordnare miljö, som projektlett framtagningen av strategin.


Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page