top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Regionerna skärper krav på hållbarhet i leveranskedjan


Efter nära tre år och en omfattande konsultationsrunda lanseras de nya villkoren för hållbara leveranskedjor, framtagna i nära samarbete mellan Adda och Regionernas Nationella Kansli för Hållbar Upphandling. Villkoren är i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande.


Samtidigt lanseras ett webbaserat stöd för att underlätta för upphandlande organisationer och leverantörer att motverka riskerna i leveranskedjorna.


Hållbar upphandling kvalifikationskrav Foto: Nina Wertholz

Nya villkor för hållbara leveranskedjor lanseras som är i linje med FN:s vägledande principer. Ragna Forslund, ordförande för Regionernas samarbete för Hållbar Upphandling och Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda.Upphandlande organisationer har en viktig roll i att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder för att motverka riskerna i leveranskedjorna. Genom att ta fram nya villkor och ett webbaserat stöd vill vi tydliggöra leverantörernas ansvar och anpassa skrivningarna till de internationella ramverk som ligger till grund för befintlig och kommande lagstiftning om tillbörlig aktsamhet, säger Ragna Forslund, ordförande för regionernas samarbete för hållbar upphandling och Upphandlingschef serviceförvaltningen Region Stockholm.  


Genom de nya villkoren kan upphandlande organisationer ställa krav på leverantörer att identifiera, förhindra, begränsa och gottgöra negativ påverkan på människor, miljö och samhälle i den egna verksamheten och i leveranskedjan.


Några av nyheterna är att leverantörer ska samråda med rättighetsinnehavare, beakta särskilt sårbara grupper och tillhandahålla gottgörelse om den har orsakat eller bidragit till negativ påverkan. 


–Adda och regionerna kommer att implementera villkoren i nya avtal, men vi uppmanar våra leverantörer att redan idag ta hjälp av stödet inför framtida upphandlingar och kommande lagstiftning, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda.


Arbetet har genomförts i nära samarbete med en referensgrupp bestående av drygt 40 organisationer inklusive statliga myndigheter, kommuner, regioner, leverantörer och civilsamhällsorganisationer. En rad experter från nationella och internationella organisationer har också bidragit. Villkoren är en revidering av de villkor som togs fram 2018.


Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i länder där det idag finns betydande risker för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik. Det kan exempelvis handla om IT-produkter, livsmedel och sjukvårdsmaterial.

På Regionernas kansli för hållbar upphandlings webbplats kommer utbildningar för både leverantörer och upphandlande organisationer att läggas ut.

 

Läs de nya villkoren här

Vägledning till implementering av villkoren


För mer information, kontakta Pauline Göthberg, Enhetschef Regionernas Nationella Kansli för Hållbar Upphandling.
Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page