Målet för projektet är att ta fram ett koncept för nya, funktionella transport-förpackningar för medicintekniska produkter av flergångskaraktär som uppfyller krav avseende funktion men också regulatoriska krav, samt möjliga retursystem för dessa. De effektmål som redovisas är:

  • Upphandling med krav på flergångsförpackning
  • Miljömässigt hållbara transportförpackningar för medicintekniska produkter av flergångskaraktär som kan användas i ett slutet flöde
  • En hållbar vårdsektor genom återanvändning av förpackningar
  • Minskade avfallsmängder
  • Ökad medvetenhet om potentialen med flergångsförpackningar
  • Ökad konkurrenskraft för leverantörer till vårdsektor

Här kan du ta del av slutrapporten! 

Inom projektet har en systemanalys i form av en livscykelanalys, LCA, genomförts som bland annat visar att CO2-avtrycket för en flergångslåda med lång hållbarhet, blir betydligt lägre än för en engångslåda som materialåtervinns. LCA beskriver miljöaspekter och miljöpåverkan genom en produkts hela livscykel, det vill säga råmaterialutvinning, produktion, användning och avfallshantering och här kan ni läsa om "LCA på transportförpackningar för medicintekniska produkter" som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. 

 projekt förpackningar

 

 

 

Om författaren

Arkiv