Omställningen till biobaserade plaster går idag långsammare än vad som tidigare har förutspåtts. Det finns flera orsaker till detta, bland de mer uppenbara orsakerna är att priset för dessa plaster är högre än för de mer traditionellt använda fossilbaserade plasterna. Det råder också en stor osäkerhet rörande om dessa plaster verkligen är ett miljömässigt och socialt hållbart alternativ. Denna osäkerhet grundar sig till viss del i att kunskapsnivån om dessa material på många håll är för låg. Projektet ämnar till att undanröja hinder för en omställning till biobaserade plaster genom att öka kunskapsnivån hos Sveriges kommuner, regioner och intresserade företag i syfte att stärka dem vad det gäller att kunna fatta faktabaserade beslut i olika upphandlingssituationer eller vid kravställning.

Följande regioner har på olika sätt bidragit till underlaget:

  • Region Gävleborg
  • Region Stockholm
  • Region Sörmland
  • Region Värmland
  • Varuförsörjningen (Region Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro samarbetar via Varuförsörjningen)

Här kan du läsa mer om projektet och ta del av rapporten.

 

I projektet deltar Bengt Dahlgren, Chalmers Industriteknik (projektledning) och Johanneberg Science Park.
Projektet finansieras av Vinnova. 

 CIT CMYK 1

Johanneberg SP 4

bengt dahlgrens

vinnova 2

Om författaren

Arkiv