EmmaBratt

Foto: Emma Bratt Region Örebro län

” Offentlig upphandling har en så viktig roll att spela för att vi ska nå målen och genom att samarbeta delar vi vår kunskap nationellt (även internationellt) och driver hållbarhetskraven på marknaden framåt.

Vad arbetar du med inom regionen?

Jag arbetar som hållbarhetssamordnare på Region Örebro läns upphandlingsavdelning. Jag är i grunden utbildad affärsjurist och har arbetat många år inom bland annat offentlig anbudsgivning för en privat aktör inom tvätt- och textilservicebranschen som affärsjurist.  2017 tog jag ”klivet över” till den offentliga sidan, först som upphandlare, för att sedan 2018 tacka ja till tjänsten som hållbarhetssamordnare och stödfunktion till upphandlingsavdelningen. I mitt arbete som hållbarhetssamordnare deltar jag i regionens upphandlings- och avtalsprocesser gällande upphandling av varor, tjänster och entreprenader, ger stöd, utbildning och arbetar konsultativt i frågor gällande hållbar upphandling.
Att arbeta som hållbarhetssamordnare inom upphandling är väldigt givande, men också väldigt utmanande då man arbetar väldigt brett över marknaden med regionens alla olika typer av upphandlingar. Ena dagen kartlägger jag till exempel hållbarhetskrav inom livsmedel för att nästa dag sätta mig in i miljöfrågor gällande ortopediska skor, svara på frågor om kemikaliekrav på regionens patientkläder, till att konsultera vilka drivmedel och fordonskrav vi bör ha på regionens värdetransporter. Det gäller att hålla sig uppdaterad och omvärldsbevaka marknaden för att driva samtliga tre dimensioner (ekologisk, social och ekonomisk) av hållbarhet framåt med den goda affären som ledstjärna.

Du är också Region Örebro läns regionala kontaktperson inom ramen för det nationella samarbetet med hållbar upphandling. Vad innebär det?

Jag är kontaktperson inom riskområdet textil och arbetar nära samordnaren i Region Skåne. Som kontaktperson för såväl social hänsyn som inom miljö medverkar jag i arbetet med handlingsplanen, riskanalys och avtalsuppföljningar. Jag ansvarar för att vidareförmedla viktiga frågeställningar från Region Örebro län till den nationella samordningen och vara samordningen behjälplig och svara på frågor, samt att förmedla information till relevanta personer inom Region Örebro län från den nationella samordningen.
Jag har tidigare arbetat inom textilservicebranschen och det ger mig en djupare förståelse för de utmaningar som finns inom området, men även en drivkraft för hur vi kan arbeta vidare inom området för att skapa hållbara förbättringar inom textilområdet i leverantörsleden.

Varför är den här rollen viktig?

Jag har alltid haft en inre drivkraft att vilja förändra, utveckla och förbättra vårt samhälle och inom offentlig upphandling är möjligheterna oändliga med den stora köpkraft som offentliga aktörer har. För att nå målen i Agenda 2030 behöver vi samarbeta och jobba likriktat, dvs mot samma mål, på alla nivåer med ett innovativt tänkande. Offentlig upphandling har en så viktig roll att spela för att vi ska nå målen och genom att samarbeta delar vi vår kunskap nationellt (även internationellt) och driver hållbarhetskraven på marknaden framåt.

Vad är du mest stolt över?

Jag är fortfarande ”ny” i min roll som kontaktperson inom riskområdet textil, men om jag ska lyfta en regional upphandling som jag är stolt över är det en upphandling av bröstradiologisk verksamhet på universitetssjukhuset i Örebro som jag och en kollega genomförde 2018.
 Mammografi, screening, är ett effektivt sätt att tidigt upptäcka bröstcancer hos kvinnor vilket minskar dödligheten i bröstcancer med 16-25%. 2016 gjordes screening för kvinnor avgiftsfri som en del i reformen att stärka kvinnors hälsa och uppnå en mer jämlik vård. Syftet med reformen var att öka täckningsgraden i screeningprogrammet för mammografi, i synnerhet i socioekonomiskt utsatta grupper. Avgiftsfri mammografi har dock visat sig inte ökat antalet screenade kvinnor i önskad utsträckning. Då andelen screenade kvinnor i Region Örebro län 2017 var lågt vid en nationell jämförelse, ca 77 %, ville jag hitta ett sätt att inom uppdraget vi upphandlade finna andra verktyg för att leverantören skulle jobba med frågan.
För att möjliggöra andra sätt att stärka kvinnors hälsa och uppnå en mer jämlik vård lade vi in i upphandlingen av mammografi ett ekonomiskt incitament (en social motivation) i form av en årlig stegrande bonusersättning för ökad andel screenade kvinnor i länet.
Den första uppföljningen av antalet screeningsdeltagande utifrån avtalet för Bröstradiologisk verksamhet gjordes i april 2020. Statistiken visade att screeningdeltagandet sedan avtalsstart ökat totalt för regionen från 77%  till 82,1% och i identifierade områden med lågt antal screeningsdeltagande från 54% till 63,7%. Den sociala motivationen visade sig således ha haft effekt och en prestationsbaserad ersättning utgick enligt avtalet till leverantören.
 
Om jag ska se mer övergripande i min roll som hållbarhetssamordnare vad jag är stolt över så är det mitt arbete med att lyfta hållbar upphandling inom regionen för att få verksamheter, politiker, personal och ledning förstå vikten av strategisk hållbar upphandling och att hållbar upphandling inte bara ska vara ett enskilt område utan det ska genomsyra hela regionens hållbarhetsarbete.
 
Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv