Läkemedel både bot och hot

Läkemedel är till för att lindra och bota sjukdomar. Samtidigt utgör de ett hot mot både hälsa och miljö och problemen relaterade till läkemedelstillverkning är stora och välkända. Forskning har visat att jord, sediment, ytvatten och grundvatten innehåller allt fler kemikalier och läkemedel såväl i Sverige som i stora tillverkningsländer som Kina och Indien. Detta utgör en fara för miljön och är en hälsorisk - inte minst för resistensutvecklingen som minskar möjligheter till behandling av svåra infektioner. WHO har pekat ut utvecklingen av multiresistenta bakterier (AMR) som ett av de största hoten mot global hälsa. En bidragande orsak är utsläpp i samband med tillverkning.

Harmonisering av krav

Under två dagar har en rad frågor kopplade till läkemedel diskuterats. Vilka risker ser vi? Vilka hållbarhetskrav ställs idag på läkemedel i de nordiska länderna? Hur följs de upp? Kan vi genomföra en pilotstudie för spårbarhet i leveranskedjan Är det önskvärt att harmonisera kraven på nordisk basis? Av de nordiska länderna är det idag Sveriges landsting och regioner som ställer krav vid upphandling av läkemedel och Västra Götalandsregionen berättade om Sveriges erfarenheter av att ställa krav och följa upp dessa. Norge har fått ett tydligt uppdrag från politiken och det arbetet är påbörjat. I övriga nordiska länder ställs för närvarande inga krav. Däremot är man mycket positiv till framtagandet av krav på nordisk basis. Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig Koncerninköp, Västra Götalandsregionen, ser också fördelarna.

- Vi har sedan 2010 samarbetat på nationell nivå för att ställa och följa upp hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel och har kommit en bit på väg. Men den offentliga upphandlingen av läkemedel i Sverige är förhållandevis liten. En harmonisering av krav mellan de nordiska länderna skulle öka vår påverkansmöjlighet. Det skulle möjliggöra ett samarbeta kring uppföljningar vilket skulle vara mer kostnadseffektivt. Samtidigt skulle det underlätta för våra leverantörer.

Läkemedel är ett område där Upphandlingsmyndigheten i samverkan med intressenter utvecklar miljö- och sociala kriterier anpassade för att användas i offentlig upphandling. En uppdatering av läkemedelskraven är påbörjad och Margareta Bergh från Upphandlingsmyndigheten presenterade det utkast till förslag som är framtaget och bjöd in de nordiska länderna och leverantörerna i det fortsatta arbetet. Tre arbetsgrupper jobbade med tre olika frågor och resultaten och minnesanteckningar från dessa dagar kommer att skickas ut inom kort.

Spårbarhet i leveranskedjan

En av utmaningarna med läkemedel är spårbarhet. Norge har bjudit in till att delta i ett pilotprojekt som handlar om spårbarhet av antibiotika och tillverkningen av den aktiva substansen (API). Avsikten är bland annat att kunna koppla det till möjligheter till framtida provtagning. Förslaget är att läkemedelsbolag från de forskande, generiska och parallellimportörer deltar i piloten. I slutet av maj kommer ett mer detaljerat förslag att skickas ut.

Vi tackar Norge för att de tog initiativ till ett nordiskt möte och vi ser fram mot det fortsatta arbetet.

Dag2

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv