VGR är sedan 2016 nationellt ansvarig för hållbar upphandling av läkemedel. Som del av det ansvaret träffar regionen relevanta aktörer för att diskutera utmaningar och lösningar vad gäller hållbar upphandling av läkemedel och hur vi kan minska läkemedel i miljön.  Tidigare i veckan träffade man exempelvis Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer vilket man kan läsa om här. VGR kunde berätta att de precis antagit en ny miljöplan där ett av målen är minskad läkemedelsbelastning vid både produktion och användning. De ska vidare arbeta med att ställa, följa upp och utveckla krav vid upphandling. VGR deltar exempelvis aktivt i det pågående arbete som Upphandlingsmyndigheten driver för att ta fram nationella upphandlingskriterier för just läkemedel.  Regionen arbetar även med att kontrollera att de hållbarhetskrav som ställts följs. För närvarande följer de upp 26 läkemedelsleverantörer och samordnar arbetet med Landstinget i Blekinges och Stockholms läns landstings pågående uppföljningar.

Joakim Larsson och forskande kollegor deltar också i Upphandlingsmyndighetens arbete med att ta fram nya läkemedelskriterier. Joakim Larsson gav en utblick om vilka initiativ som pågår globalt. Enligt WHO utgör antibiotikaresistens ett av de allvarligaste hoten mot global folkhälsa. Därför arbetar samtliga länder med att ta fram en global handlingsplan för att minska antibiotikaresistens. Exempelvis pågår ett viktigt arbete i Indien. Joakim deltog vid WHOs expertgruppsmöte i Geneve där utsläpp av antibiotika vid tillverkning diskuterades. Det är viktigt att läkemedelsbranschen är del i lösningen av problematiken och efter FNs högnivåmöte i september lanserade tretton läkemedelsbolag en roadmap för att bekämpa antibiotikaresistens. Ett fokus är minskning av utsläpp vid tillverkning. Joakim kunde även berätta om ett par uppstickare inom läkemedelsbranschen där två läkemedelsbolag har tagit fram en ny modell för miljövänlig produktion. Värt att titta närmare på.

Vi kommer att fortsätta dessa viktiga samtal och se om vi inte kan genomföra gemensamma aktiviteter under året.
Göteborg 

Foto: Jenny Forsell - Kvalitetstekniker - CSR/Miljö, Pauline Göthberg, professor Joakim Larsson, Lena Göransson Modigh - Hållbarhetsansvarig, Anders Berg - läkemedelsupphandlare samt Peter Söderström -  inköpschef VGR

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv