top of page

Ett samarbete mellan
Sveriges regioner

Sedan 2010 samarbetar Sveriges regioner i ett nationellt arbete med hållbar upphandling. Regionerna har en gemensam uppförandekod för leverantörer som omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och affärsetik. Arbetet med hållbar upphandling syftar till att identifiera och minimera risker för människor och miljö under produktens eller tjänstens hela livscykel.

VAD?

Upphandlingsarbetet i Sveriges regioner syftar till att säkra tillgången till de produkter och tjänster som krävs för att bedriva samhällsviktiga verksamheter som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Upphandlingsarbetet ska också leverera bästa värde för medborgarna. Värde omfattar, utöver ekonomiskt värde även att främja en hållbar utveckling. Därför verkar inköpsavdelningarna i Sveriges regioner för att de produkter och tjänster som köps in är framställda under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Den negativa påverkan på människor och miljö under produktens eller tjänstens hela livscykel ska minska. Sveriges regioner har en gemensam uppförandekod för leverantörer som är beslutad på politisk nivå och som omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö (inklusive klimat) och affärsetik.

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Svensk offentlig upphandling omsätter över 800 miljarder kronor årligen och genom regionernas samarbete kring hållbar upphandling finns stora möjligheter att snabba på omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att efterfråga socialt och miljömässigt hållbara produkter och tjänster. Den nationella samverkan utgör ett viktigt komplement till det regionala arbetet och avlastar verksamheterna med såväl kravutveckling och avtalsuppföljning som med kompetensutveckling. Risker i leveranskedjorna Många av de produkterna som upphandlas tillverkas i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption. Regionernas arbete med hållbar upphandling handlar om att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för negativ påverkan i den egna verksamheten och i våra leveranskedjor. Agenda 2030 Medborgarnas ökade förväntningar på att regionerna ska agera för stärkt hållbarhet i sin verksamhet och i sina inköp bidrar till inköpsavdelningarnas höga krav på hållbar upphandling. De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit överens om, ska vara uppnådda till år 2030. Offentliga inköp utgör ett verktyg för att nå många av de globala målen.

VARFÖR?

HUR?

Varje år utses riskprodukter inom vilka nationellt prioriterade leverantörer följs upp. Förväntningarna som följs upp återfinns i regionernas gemensamma uppförandekod för leverantörer. Dessa krav omfattar bland annat både riskanalyser, uppföljning och åtgärdshantering. Regionernas uppföljningar består av både självskattningsenkäter, dialoger och revisioner och de sammanfattade resultaten från uppföljningarna delas med alla 21 regioner inom det nationella samarbetet.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*Genom att klicka på Prenumerera godkänner jag Hållbar Upphandlings behandling av mina personuppgifter.

bottom of page