Sedan 2010 samarbetar samtliga landsting och regioner i ett nationellt arbete med hållbar upphandling. Vår gemensamma uppförandekod för leverantörer bygger på Global Compacts tio principer, vilka delas in i följande fyra huvudområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Vi förväntar oss att våra leverantörer respekterar vår uppförandekod och att de gör sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och i leveranskedjan. Leverantören ska därför ha rutiner som syftar till att de varor eller tjänster som levereras är framställda under förhållanden som är förenliga med kraven.


Filmerna nedan innehåller ett etiskt dilemma inom områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption. Fundera på hur du och din organisation skulle agera i en liknande situation.

Mänskliga rättigheter


De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Titta på filmen och reflektera vad de första stegen bör vara för hållbarhetschefen. Fundera också på vilken eller vilka hållbarhetsfrågor rör det sig om?

Arbetares rättigheter


ILO:s
åtta så kallade kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. Titta på filmen och fundera om det är något som brister i fabrikschefens resonemang, vad tycker du behöver göras för att stärka chefens hållbarhetssyn och hur skulle din organisation resonera om något liknande hände?

Miljö


Leverantörer ska bedriva sin verksamhet med hänsyn till miljön och följa lokal och nationell miljölagstiftning. Leverantören ska sträva mot ett livscykelperspektiv och ska ställa miljökrav på underleverantörer.  Titta på filmen och fundera över hur du tycker att företaget skulle ha agerat, vad bör göras direkt och vad skulle ha gjorts utifrån ett förebyggande perspektiv?

Anti-korruption


Korruption
fördjupar fattigdomen i världen, undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter. Titta på filmen och reflektera över om detta kunde ha varit ett svar från någon av dina kollegor och hur bedömer  ni risker kopplat till agenter och tredje parter?